×

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Διοίκηση

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο δημόσιος τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για την κοινωνική και οικονομική ζωή και για την ευημερία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Επιπλέον σημαντική είναι η καλή διακυβέρνηση για την ανταγωνιστικότητα κάθε χώρας. Η στάση του κράτους και των λειτουργών του αποτελούν σημείο αναφοράς και λειτουργούν παραδειγματικά για το σύνολο της κοινωνίας σε μια εποχή που το περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές ως συνέπεια της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που αφορά στη δομή, τη διάρθρωση και το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας, ως συνέπεια των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (π.χ. πανδημία, ενεργειακή κρίση, ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνολογικές εξελίξεις κλπ.), δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις και οι υπάλληλοι σε κάθε οργανισμό πρέπει να είναι έτοιμοι να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους κρίσεις (και όχι μόνο) κρίνεται ως επιτακτική, καθώς απαιτούνται νέες  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα καταστήσουν τη δημόσια  διοίκηση περισσότερο αποτελεσματική, φιλική προς τον πολίτη, καινοτόμα και ανθεκτική σε αντίξοες συνθήκες.

Το Π.Μ.Σ. στη «Δημόσια Διοίκηση» απευθύνεται σε πτυχιούχους ενός μεγάλου εύρους επιστημονικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον δημόσιο ή ακαδημαϊκό τομέα ή/και και επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών.

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε άτομα που σκοπεύουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό (Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

  1. H δημιουργία ειδικευμένων στελεχών με άρτια εκπαίδευση που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.
  2. H βελτίωση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των ατόμων που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με επωφελή αποτελέσματα για ολόκληρη την κοινωνία.
  3. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των φοιτητών/τριών και η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λειτουργών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα προωθώντας και υποστηρίζοντας την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.
  4. H ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών.
  5. Η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.
  6. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για διδακτορικές σπουδές.

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», θα είναι τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δυο (2) εξαμήνων οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Επομένως, δεν θα υπάρχει χρονική επικάλυψη του προγράμματος μαθημάτων των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Η μη ταυτόχρονη / παράλληλη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού δεν δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται στην οργάνωση και διδασκαλία των μαθημάτων. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα διαθέτουν τη δική τους ιστοσελίδα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E-class όπου παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και η σχετική ύλη. Ανάλογα με τη φύση του μαθήματος χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις διαφάνειες και κάποια μαθήματα πραγματοποιούνται με εργαστηριακή εκπαίδευση όπου και εκεί χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ. Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του μαθήματος μέσω e-mail ή μέσω της πλατφόρμας E-class. Επιπλέον προγράμματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων περιλαμβάνουν τα εξής: Mathematica, Matlab, E-views, Wordpress, Lindo, Entersoft, SPSS, Gams, Canva, Miro.

Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα είναι η Ελληνική ή  η Αγγλική.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.700€ συνολικά για τις τρείς (3)  περιόδους του προγράμματος, από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€  για την εγγραφή στην 1η περίοδο, 850€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 850€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.  "Δημόσια Διοίκηση": 

Ασπασία Βλάχβεη, Καθηγήτρια

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:

Ασπασία Βλάχβεη, Καθηγήτρια
Σταυρούλα Λασπίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Θεόδωρος Μονοβασίλης, Καθηγητής
Θωμάς Σίσκου, Επίκουρος Καθηγητής
Νικόλαος Τσούνης, Καθηγητής

Πίνακας μαθημάτων

TOP