×

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Διοίκηση

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων

Το Π.Μ.Σ.  απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν α) ο βαθμός του πτυχίου, β) η γνώση της αγγλικής γλώσσας γ) η επαγγελματική εμπειρία,  δ) η ερευνητική δραστηριότητα .

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η τεχνολογική υποδομή είναι σύγχρονη και καλύπτει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διαθέτει:

  • Βιβλιοθήκη: Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΟΕ βρίσκεται εντός του κτιρίου του Πανεπιστημίου στην περιοχή Φούρκα και διαθέτει σημαντικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε βιβλία, περιοδικά καθώς και σύγχρονα συστήματα υποστήριξης και ηλεκτρονικής πρόσβασης των χρηστών.
  • Αίθουσες διδασκαλίας: Το Τμήμα διαθέτει συνολικά 6 Αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες χωροθετούνται στο 1ο κτήριο (Διδακτήριο) και είναι πλήρως εξοπλισμένες με υπολογιστές, projectors και δικτυακή σύνδεση.
  • Εργαστηριακές αίθουσες διδασκαλίας: Το Τμήμα διαθέτει συνολικά 2 Εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται στο ισόγειο του Διδακτηρίου (1ο κτήριο). Το κάθε εργαστήριο είναι χωρητικότητας 21 ατόμων, εξοπλισμένο με 21 Η/Υ, προβολικό, ηχεία και μικρόφωνο, σύνδεση οπτικής ίνας 1Gbps στο διαδίκτυο . Προγράμματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων περιλαμβάνουν τα εξής: Mathematica, Matlab, E-views, Wordpress, Lindo, Entersoft, SPSS, Gams, Canva, Miro.
  • 4 ηλεκτρονικές αίθουσες zoom μέσω των οποίων θα διεξάγονται τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Επίσης, η πλατφόρμα θα αξιοποιηθεί και για στις ειδικές ενημερωτικές συναντήσεις και συνεδριάσεις. Μέσω της πλατφόρμας, θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές/τριες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Καθηγητές/καθηγήτριες θα μπορούν να προγραμματίζουν και ιδιαίτερες συναντήσεις μεταξύ τους για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., όπως και με φοιτητές/τριες σε ένα γόνιμο περιβάλλον για ανταλλαγή απόψεων.
  • Tο ΠΔΜ παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, πρόσβαση σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες, αρχεία κλπ., ενημέρωση από ανατροφοδοτούμενο αποθετήριο επιστημονικής αρθρογραφίας Πανεπιστημίων εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Η λειτουργία διαχείρισης των φοιτητών/τριών με λογισμικό, που υποστηρίζεται κεντρικά από το Ίδρυμα, επιτρέπει την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. από τη Γραμματεία του, από τη στιγμή της υποβολής των αιτήσεων, έως την αποφοίτηση των φοιτητών/φοιτητριών με παροχή Διπλώματος και Παραρτήματος Διπλώματος.
TOP