×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467440029

Email: tsiskou (at) uowm.gr

Σ. Θ.

Σίσκου Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής

Diplom  Volkswirt  awarded by the Johannes Gutenberg Universität in Mainz, Germany.
Master of Science in Management: Design and Management of private and public Organization awarded the London School of Economics, London, Great Britain.
Doctor Degree awarded by the University of Macedonian, Greece

Γνωστικό Αντικείμενο: Νομισματική θεωρία και πολιτική με έμφαση στα συναλλαγματικά καθεστώτα των μετασοσιαλιστικών  Ευρωπαϊκών χωρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και
Συναλλαγματικά Καθεστώτα

TOP